คณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี B.A. (Political Science), Delhi University, INDIA
 • ปริญญาโท M.S. (Management and Human Relations), Abilene Christian University, TEXAS, USA


ประวัติการทำงาน
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • กรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.)
  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 254
 • กรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์