คณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
  • บัญชีมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประวัติการทำงาน
  • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  • รองปลัดกระทรวงการคลัง  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
  • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง