คณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
  • Master of Business Studies (Finance)
  • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
  • นิติศาสตรบัณฑิต


ประวัติการทำงาน
  • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  • ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  • ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ