คณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.        
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) University of California at Berkeley, U.S.A.


ประวัติการทำงาน
 • อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
 • อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
 • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 • ช่วยปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ (สปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกร 9 ชช) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 • ประธานคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 257/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ 
 • กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ คณะกรรมการสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (International Union of Judicial
 • Officers (UIHJ)
 • เลขานุการและกรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมาธิการวิสามัญในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ