คณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
  • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.B.A., Angelo State University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา


ประวัติการทำงาน
  • รองปลัดกระทรวงการคลัง
  • ประธานกรรมการ บริษัท เหมืองแร่โปแตซอาเซี่ยน จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ บริษัท ปตท (มหาชน) สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
  • อธิบดี กรมธนารักษ์
  • ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  • กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ