คณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
  • Bachelor of Science (Mathematics and Economics) University of Surrey ประเทศอังกฤษ
  • Master of Science (National Development and Project Planning) University of Bradford ประเทศอังกฤษ


ประวัติการทำงาน
  • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ                                                                                         
  • ประธานคณะทำงานปฏิรูประบบงบประมาณ สำนักงบประมาณ
  • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
  • กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ
  • กรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลของสำนักราชเลขาธิการ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ