คณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • International Tax Program Certificate and Master of Laws (Tax Law) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา


ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ศาลภาษีอากรกลาง
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ศาลอาญา
 • ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ ระดับ 10) กระทรวงการคลัง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรรมการธนาคารออมสิน
 • กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
 • กรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด
 • อดีตประธานกรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
 • อดีตกรรมการบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
 • อาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชากฎหมายภาษีอากร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ