คณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • M.S. (Economic Policy and Planning) Northeastern University, U.S.A.
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงคลัง
 • ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
 • รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี
 • ผู้อำนวยการกลุ่มการวางแผนภาษีในภาพรวม
 • ผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีเงินได้
 • หัวหน้าฝ่ายนโยบายภาษีเงินได้
 • หัวหน้าฝ่ายเขตการค้าเสรีอาเซียน