คณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • A.M. in Economics, Harvard University Cambridge, MA, U.S.A.
 • Ph.D. in Economics, Harvard University Cambridge, MA, U.S.A.
 • Corporate Strategy Executive Education Program, MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA, U.S.A.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


ประวัติการทำงาน
 • ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • นักเศรษฐศาสตร์ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 • ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ