คณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแมสสาชูเสตต์ (เอ็มไอที)
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย


ประวัติการทำงาน
 • ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
 • กรรมการอำนวยการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.  สยามแม็คโคร
 • ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริหาร บมจ.  ธนาคารกรุงไทย
 • รองประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรวม ๒๕ ปี)
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง