คณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
 • Master of Laws (Tax), London School of Economics and Political Science, University of London ประเทศอังกฤษ (ทุนพัฒนาบุคลากร กระทรวงการคลัง)
 • Master of Arts in Economics and Special Studies (Development Policy and Public Administration), University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการทำงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) กรมสรรพากร
 • รองอธิบดีกรมสรรพากร
 • ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร
 • ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร
 • หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสรรพากร

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 • กรรมการ ธนาคารกรุงไทย
 • กรรมการ บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ปตท.ค้าสากล จำกัด
 • รองโฆษกกระทรวงการคลัง
 • Expert on Tax Policy and Public Expenditure Management for Sustainable Development of UN ESCAP
 • Member of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters of the United Nations