การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564
13 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน
รายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 2/2564
12 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 2/2564
อ่านต่อ >
การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
8 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ได้เข้าประชุมปิดการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ >
สถิติผู้เยี่ยมชม ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2563 : 176,076