ติดต่อ กปพ.
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศ

ชั้น 32 เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถ.พระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

เบอร์กลาง 0-2271-7999
ส่วนบริการกองทุน ต่อ 5805, 5808, 5821
โทรสาร 0-2271-7999 ต่อ 5825