ประวัติความเป็นมา
​ด้วยกระทรวงการคลังเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาตลาดการเงินไทย ซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของการระดมทุนนอกเหนือจากตลาดหุ้นและตลาดเงิน จึงมีการจัดทำแผนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย โดยการกำหนดให้มีการออกพันธบัตรเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เพื่อใช้ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยพันธบัตรที่ออกเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจะต้องมีสภาพคล่องในตลาดรองสามารถซื้อขายได้ง่าย เพื่อให้ราคา  ของตราสารสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานในตลาดได้ใกล้เคียงความเป็นจริง รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้ระดมทุนที่จะมีอุปทาน  พันธบัตรรัฐบาลในตลาด อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดตราสารหนี้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงมีความต้องการที่จะออกพันธบัตรเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงให้มีวงเงินต่อรุ่นขนาดใหญ่ และประกอบกับความต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารการชำระหนี้ของภาครัฐในวงเงิน  จำนวนมากที่ครบกำหนดในคราวเดียวกันไม่ให้มีการกระจุกตัว อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2555 จะมีพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ วงเงิน 206,023 ล้านบาท      ครบกำหนดชำระหนี้ ซึ่งต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลได้ไม่ครบจำนวน

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548 เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถทยอยกู้เงินเป็นการล่วงหน้าได้ไม่เกินสิบสองเดือนก่อนวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ ในกรณีที่หนี้สาธารณะที่จะทำการปรับโครงสร้างมีจำนวนมากและกระทรวง     การคลังเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินดังกล่าวในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงิน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศได ้โดยการออกตราสารหนี้ตามความจำเป็นในการสร้างอัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้ กระทรวงการคลังโดย สบน. จึงได้จัดตั้ง “กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ” เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.   2551 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 ว่าด้วยกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยกำหนดให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ          งบประมาณหรือกฎหมายอื่น
วัตถุประสงค์
บริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ป้องกันความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของประเทศ และลดต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
วิสัยทัศน์
เป็นกองทุนที่บริหารสินทรัพย์อย่างมั่นคง พร้อมรองรับความท้าทายในการบริหารหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตและเป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากล
ภารกิจหลัก
  1. บริหารเงินกู้ให้ได้รับผลตอบแทนเพื่อลดภาระหนี้ของประเทศ โดยกำหนดแนวทางการลงทุนที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้ในหลากหลายมิติ เพื่อให้สามารถชำระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามกำหนด
  2. กำกับติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามตัวชี้วัด นโยบายและกรอบการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. สร้างความเชื่อมั่นให้สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ
  4. สนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและการสร้างสภาพคล่องเพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
เเผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
18/10/2565
แผน ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565
28/06/2565
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565)
28/06/2565
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566
10/11/2564
แผน ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
04/10/2564
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564)
04/10/2564
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565
26/08/2564
แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
26/10/2563
แผน ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563
18/09/2563
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
18/09/2563
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563)
18/10/2562
แผน ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562
29/03/2562
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563
29/03/2562
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562)
20/08/2561
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562
20/08/2561
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561)
20/08/2561
แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล ประจำปีงบประมาณ 2561
25/09/2560
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561
25/09/2560
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560)
25/09/2560
แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล ประจำปีงบประมาณ 2560
03/10/2559
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560
03/10/2559
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการสารสนเทศ
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies)
เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล