ประวัติความเป็นมา
​ด้วยกระทรวงการคลังเล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาตลาดการเงินไทย ซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของการระดมทุนนอกเหนือ จากตลาดหุ้น และ ตลาดเงิน จึงมีการจัดทำแผนการพัฒนาตลาด ตราสารหนี้ไทย โดยการกำหนดให้มีการออกพันธบัตร เพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เพื่อใช้ใน การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศโดยพันธบัตรที่ออกเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจะต้องมีสภาพคล่องในตลาดรองสามารถซื้อขายได้ง่าย เพื่อให้ราคาของ ตราสารสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานในตลาดได้ใกล้เคียงความเป็นจริง รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้ระดมทุน ที่จะมีอุปทานพันธบัตรรัฐบาล ในตลาด อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดตราสารหนี้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงมีความต้องการที่จะออกพันธบัตรเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้าง อิงให้มีวงเงินต่อรุ่นขนาดใหญ่ และประกอบกับความต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารการชำระหนี้ของภาครัฐในวงเงินจำนวนมากที่ครบกำหนดในคราว เดียวกันไม่ให้มีการกระจุกตัว อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2555 จะมีพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ วงเงิน 206,023 ล้านบาท ครบกำหนดชำระหนี้ ซึ่งต้องมีการปรับ โครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลได้ไม่ครบจำนวน

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548 เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถ ทยอยกู้เงินเป็นการล่วงหน้าได้ไม่เกินสิบสองเดือนก่อนวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ ในกรณีที่หนี้สาธารณะที่จะทำการปรับโครงสร้างมีจำนวนมากและ กระทรวงการคลัง เห็นว่าไม่สมควรกู้เงินดังกล่าวในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงิน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศได ้โดยการออกตราสารหนี้ ตามความจำเป็นในการสร้างอัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้ กระทรวงการคลังโดย สบน. จึงได้จัดตั้ง“กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้าง หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ”เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 ว่าด้วยกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยกำหนดให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของ รัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
วัตถุประสงค์
บริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ป้องกันความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของประเทศ และลดต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
วิสัยทัศน์
เป็นกองทุนที่บริหารสินทรัพย์อย่างมั่นคง พร้อมรองรับความท้าทายในการบริหารหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตและเป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากล
ภารกิจหลัก
  1. บริหารเงินกู้ให้ได้รับผลตอบแทนเพื่อลดภาระหนี้ของประเทศ โดยกำหนดแนวทางการลงทุนที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้ในหลากหลายมิติ เพื่อให้สามารถชำระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามกำหนด
  2. กำกับติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามตัวชี้วัด นโยบายและกรอบการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. สร้างความเชื่อมั่นให้สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ
  4. สนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและการสร้างสภาพคล่องเพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
เเผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
26/10/2563
แผน ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563
18/09/2563
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
18/09/2563
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563)
18/10/2562
แผน ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562
29/03/2562
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563
29/03/2562
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562)
20/08/2561
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562
20/08/2561
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561)
20/08/2561
แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล ประจำปีงบประมาณ 2561
25/09/2560
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561
25/09/2560
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560)
25/09/2560
แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล ประจำปีงบประมาณ 2560
03/10/2559
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560
03/10/2559
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการสารสนเทศ