ประวัติความเป็นมา
​ด้วยกระทรวงการคลังเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาตลาดการเงินไทย ซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของการระดมทุนนอกเหนือจากตลาดหุ้นและตลาดเงิน จึงมีการจัดทำแผนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย โดยการกำหนดให้มีการออกพันธบัตรเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เพื่อใช้ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยพันธบัตรที่ออกเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจะต้องมีสภาพคล่องในตลาดรองสามารถซื้อขายได้ง่าย เพื่อให้ราคา  ของตราสารสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานในตลาดได้ใกล้เคียงความเป็นจริง รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้ระดมทุนที่จะมีอุปทาน  พันธบัตรรัฐบาลในตลาด อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดตราสารหนี้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงมีความต้องการที่จะออกพันธบัตรเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงให้มีวงเงินต่อรุ่นขนาดใหญ่ และประกอบกับความต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารการชำระหนี้ของภาครัฐในวงเงิน  จำนวนมากที่ครบกำหนดในคราวเดียวกันไม่ให้มีการกระจุกตัว อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2555 จะมีพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ วงเงิน 206,023 ล้านบาท      ครบกำหนดชำระหนี้ ซึ่งต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลได้ไม่ครบจำนวน

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548 เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถทยอยกู้เงินเป็นการล่วงหน้าได้ไม่เกินสิบสองเดือนก่อนวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ ในกรณีที่หนี้สาธารณะที่จะทำการปรับโครงสร้างมีจำนวนมากและกระทรวง     การคลังเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินดังกล่าวในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงิน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศได ้โดยการออกตราสารหนี้ตามความจำเป็นในการสร้างอัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้ กระทรวงการคลังโดย สบน. จึงได้จัดตั้ง “กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ” เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.   2551 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 ว่าด้วยกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยกำหนดให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ          งบประมาณหรือกฎหมายอื่น
วัตถุประสงค์
บริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ป้องกันความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของประเทศ และลดต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
วิสัยทัศน์
เป็นกองทุนที่บริหารสินทรัพย์อย่างมั่นคง พร้อมรองรับความท้าทายในการบริหารหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตและเป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากล
ภารกิจหลัก
อำนาจหน้าที่
  1. บริหารเงินกู้ให้ได้รับผลตอบแทนเพื่อลดภาระหนี้ของประเทศ โดยกำหนดแนวทางการลงทุนที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้ในหลากหลายมิติ เพื่อให้สามารถชำระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามกำหนด
  2. กำกับติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามตัวชี้วัด นโยบายและกรอบการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. สร้างความเชื่อมั่นให้สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ
  4. สนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและการสร้างสภาพคล่องเพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
เเผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
11/01/2567
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567)
11/01/2567
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567
09/10/2566
แผน ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566
10/01/2566
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566)
10/01/2566
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567
18/10/2565
แผน ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565
28/06/2565
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565)
28/06/2565
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2566
10/11/2564
แผน ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
04/10/2564
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564)
04/10/2564
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565
26/08/2564
แผนรองรับภาวะฉุกเฉินกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
26/10/2563
แผน ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563
18/09/2563
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
18/09/2563
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563)
18/10/2562
แผน ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562
29/03/2562
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563
29/03/2562
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562)
20/08/2561
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562
20/08/2561
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561)
20/08/2561
แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล ประจำปีงบประมาณ 2561
25/09/2560
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561
25/09/2560
คู่มือการบริหารความเสี่ยง (ทบทวนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560)
25/09/2560
แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล ประจำปีงบประมาณ 2560
03/10/2559
แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560
03/10/2559
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
29/09/2566
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566
21/06/2566
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ 2567
18/04/2566
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566 รอบ 6 เดือน
23/02/2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2566
13/02/2566
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565
28/06/2565
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ 2566
13/07/2564
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2563-2565 และแผนปฏิบัติการ 2565
14/07/2563
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2563-2565 และแผนปฏิบัติการ 2564
28/06/2562
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2563-2565 และแผนปฏิบัติการ 2563
24/09/2561
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2562-2564 และแผนปฏิบัติการ 2562
28/09/2560
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2561-2563 และแผนปฏิบัติการ 2561
การบริหารจัดการสารสนเทศ
21/06/2566
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ประจำปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ประจำปี 2567
28/06/2565
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ประจำปี 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ประจำปี 2566
04/10/2564
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ประจำปี 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ประจำปี 2565
18/09/2563
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ประจำปี 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ประจำปี 2564
18/09/2562
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว ประจำปี 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ประจำปี 2563
20/09/2561
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2562 และลำดับงานสำคัญ
20/09/2561
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2562-2564
20/09/2561
แผนและผลการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561 และลำดับงานสำคัญ
แผนป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การให้บริการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies)
เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล