09/11/2564
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
11/06/2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการลงทุน และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
04/04/2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ.2553
04/04/2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2553
04/04/2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2553
04/04/2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ.2553
04/04/2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการลงทุน และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง พ.ศ.2554
04/04/2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2554
03/05/2565
ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนและผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้จัดการกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
04/04/2561
ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.2553
04/04/2561
ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
04/04/2561
ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนและผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้จัดการกองทุน พ.ศ.2553
04/04/2561
ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนและผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้จัดการกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554