09/11/2564
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
11/06/2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการลงทุน และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
04/04/2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี พ.ศ.2553
04/04/2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2553
04/04/2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2553
04/04/2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ.2553
04/04/2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการลงทุน และการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง พ.ศ.2554
04/04/2561
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2554
29/09/2559
ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
03/05/2565
ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนและผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้จัดการกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
04/04/2561
ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.2553
04/04/2561
ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
04/04/2561
ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนและผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้จัดการกองทุน พ.ศ.2553
04/04/2561
ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนและผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน และการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้จัดการกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
31/01/2567
ประกาศกองทุนฯ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาษาอังกฤษ)
31/01/2567
ประกาศกองทุนฯ เรื่อง เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาษาไทย)
12/09/2566
เรื่อง บัญชีรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อฝากเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22/09/2553
ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่อง กรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่กองทุน
27/02/2566
ประกาศกองทุนฯ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
01/09/2565
เรื่อง บัญชีรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อฝากเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
23/08/2565
ประกาศกองทุนฯ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
22/07/2565
ประกาศกองทุนฯ เรื่อง เผยแพร่แนวทางปฏิบัติตน
04/10/2564
เรื่อง บัญชีรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อฝากเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22/09/2563
เรื่อง บัญชีรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อฝากเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23/09/2562
เรื่อง บัญชีรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อฝากเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20/03/2567
แต่งตั้งคณะทำงานจริยธรรมประจำกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
16/12/2565
คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
11/07/2565
คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
08/11/2565
คำสั่งกองทุน ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน
18/01/2565
คำสั่งกองทุน ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์
07/12/2564
คำสั่งกองทุน ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
01/12/2564
คำสั่งกองทุน ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินเพื่อดูแลและเก็บรักษาเงินสดย่อย
01/12/2564
คำสั่งกองทุน ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินเพื่อดูแลตู้นิรภัย
24/11/2564
คำสั่งกองทุน ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14/10/2564
คำสั่งกองทุน ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของกองทุน
06/10/2563
คำสั่งกองทุน ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19/11/2562
คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
24/05/2562
คำสั่งกองทุน ที่ 2/2562 เรื่อง การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของกองทุน (เฉพาะราย)
20/07/2561
คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
20/07/2561
คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 2/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
04/07/2561
คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน
26/01/2561
คำสั่งกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ที่ 1/2561 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้จัดการกองทุน
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies)
เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล