การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2561
12 กรกฎาคม 2561
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณากลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับเงินลงทุนเพื่อเตรียมการปรับโครงสร้างหนี้ (Prefunding) ในช่วงเดือนสิงหาคม -กันยายน 2561