การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
14 มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ได้เข้าประชุมปิดการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี รวมทั้งการเปิดใช้บริการกับธนาคาร การกำหนดสิทธิเข้าใช้งาน การปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชีของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ