การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2562
27 มีนาคม 2562
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณากลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับเงิน Pre - Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB196A และ LB198A รวมทั้งกำหนดสัดส่วนการฝากเงินและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารสินทรัพย์เพื่อจัดสรรวงเงินที่ได้รับจากการ Pre - Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB196A ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง