การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562
1 เมษายน 2562
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณากลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับเงิน Pre – Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB196A และ LB198A ผลการตรวจสอบภายในการดำเนินงานของ กปพ. ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ทบทวนคู่มือความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงสร้างการบริหารงานและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง รวมทั้ง ขออนุมัติงบประมาณค่าสอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ