การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 2/2562
17 มิถุนายน 2562
       นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการการลงทุนเงิน Pre – Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB196A และการจัดอันดับ Tier ของสถาบันการเงินภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งพิจารณาการกำหนดสัดส่วนการฝากเงินและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารสินทรัพย์เพื่อจัดสรรวงเงินที่ได้รับจากการ Pre – Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB198A ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง