การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2562
25 มิถุนายน 2562
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ 2563 การมอบหมายคณะกรรมการประชุมหารือร่างตัวชี้วัดกับกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษาฯ (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ผลการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน และการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2562 – 2565 แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวปี 2561 – 2565 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ