การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2562
18 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการจ้างผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน นโยบายและกรอบการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อฝากเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทบทวนกฎบัตรตรวจสอบภายใน แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ปี 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศประจำปี 2563 ประเมินผลการดำเนินงานผู้จัดการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 และกำหนดตัวชี้วัดผู้จัดการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ