กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2562
23 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศรับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2562 จาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 – 7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและโครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ โดย กปพ. เป็น 1 ใน 10 กองทุนที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ จากจำนวนกองทุนกว่า 115 กองทุน
ปีนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ กปพ. ได้รับรางวัล โดยปี 2560 กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทการพัฒนาดีเด่น ปี 2561 ได้รับรางวัลประเภทผลการดำเนินงานดีเด่น ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุนหมุนเวียนต่างๆ ที่ได้รับรางวัลว่า การดำเนินงานของทุนหมุนเวียนเป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข บนพื้นฐานความสมดุล และความพอประมาณอย่างมีเหตุผลตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อันจะนำมาซึ่ง “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประเทศ