การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562
8 พฤศจิกายน 2562
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณา กลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับเงิน Pre – Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB206A แผนการดำเนินงานการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลงทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้อย่างยั่งยืนผ่านการลงทุนแบบ Green Investment และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง