การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
18 ธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการตรวจสอบ และนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ได้เข้าประชุมปิดการตรวจสอบ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อสอบทานความถูกต้องของการจัดทำรายงานการเงิน (งบการเงิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการใช้จ่ายเงินและการรับ-จ่ายเงินความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS และ NBMS ของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ