การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
3 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการตรวจสอบ และนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ได้เข้าประชุมปิดการตรวจสอบ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อสอบทานความถูกต้องของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน การจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ การบริหารพัสดุ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ