การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 2/2563
13 กรกฎาคม 2563
 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการการลงทุนเงิน Pre – Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB206A และการจัดอันดับ Tier ของสถาบันการเงินภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งพิจารณาการกลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับเงินจากการ Pre - Funding และผลตอบแทนคงเหลือ และการกำหนดสัดส่วนการฝากเงินและการจัดสรรวงเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมออมทรัพย์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง