การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2563
14 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณากลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับเงินจากการ Pre – Funding และผลตอบแทนคงเหลือ ปรับงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (ปี 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ปี 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผลการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ และแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ระยะยาว (ปี 2564 - 2566) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมออมทรัพย์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์