กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
17 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2563 จาก นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและโครงการที่กำหนดไว้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ โดย กปพ. เป็น 1 ใน 15 กองทุนที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ จากจำนวนกองทุน
ที่เข้าร่วมประเมินผลกว่า 97 กองทุน

ปีนี้เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่ กปพ. ได้รับรางวัล โดยปี 2560 กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทการพัฒนาดีเด่น ปี 2561 2562 และ 2563 ได้รับรางวัลประเภทผลการดำเนินงานดีเด่น ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุนหมุนเวียนต่างๆ ที่ได้รับรางวัลว่า การดำเนินงานของทุนหมุนเวียน
เป็นกลไกสำคัญที่มีส่วนในการป้องกันและช่วยเหลือคนไทยในสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่สำคัญ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แนวคิด “สร้างโอกาสให้คนไทย สู่วิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน” ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี