การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2563
18 กันยายน 2563
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณานโยบายและกรอบการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายชื่อธนาคารพาณิชย์เพื่อการฝากเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ กปพ. แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทบทวนคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประเมินผลการดำเนินงานผู้จัดการกองทุนฯ ปี 2563 และกำหนดตัวชี้วัดปี 2564 ณ ห้องสร้างสรรค์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น 32 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์