การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2564
1 มีนาคม 2564
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบผลการบริหารจัดการการลงทุนเงิน Pre – Funding พันธบัตรรัฐบาลและผลตอบแทนคงเหลือ และการจัดอันดับ Tier ของสถาบันการเงินภาครัฐและธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งพิจารณากลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับเงิน Pre – Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น ILB217A และการกำหนดสัดส่วนการฝากเงินและการจัดสรรวงเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมออมทรัพย์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์