การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564
2 มีนาคม 2564
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณากลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับเงิน Pre – Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น ILB217A และแผนงานศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลงทุนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ณ ห้องประชุมออมทรัพย์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์