การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
5 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายสุวิชญ โรจนวานิช ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ได้เข้าประชุมปิดการตรวจสอบ ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี รวมทั้งรายงานการเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ