การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2564
4 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับเงิน Pre - Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB21DA (เพิ่มเติม) นโยบายและกรอบการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายชื่อธนาคารพาณิชย์เพื่อฝากเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงทบทวนองค์ประกอบคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของ กปพ. ประเมินผลการดำเนินงานผู้จัดการกองทุนฯ ปี 2564 และกำหนดตัวชี้วัดปี 2565