การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2565
28 มิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาทบทวนคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2566 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (ปี 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2566 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว (ปี 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 ทบทวนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 การจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปี 2566 และทบทวนองค์ประกอบคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุมออมทรัพย์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์