การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2565
24 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณา การทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุน นโยบายและกรอบการลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลยุทธ์และแผนการลงทุนเงินจากการ Pre – Funding พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB22DA ทบทวนรายชื่อธนาคารพาณิชย์เพื่อการฝากเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (ปี 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการปี 2566 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุมออมทรัพย์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies)
เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล