การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2561
17 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณากลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับเงินลงทุนเพื่อเตรียมการปรับโครงสร้างหนี้ (Pre-Funding) ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกองทุน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง