การรับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้าง หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
2 สิงหาคม 2560
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) แถลงว่า กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมและการพัฒนาดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและโครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ในการนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ กปพ. ได้มอบหมายให้นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินเป็นผู้รับมอบรางวัลจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ ทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 16 รางวัล โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น รางวัลการพัฒนาดีเด่น รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ