การประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ครั้งที่ 4/2560
21 ธันวาคม 2560
นายประภาศ  คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมด้วยนางสาวอุปมา ใจหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และบุคลากร สบน. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560