การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
17 กันยายน 2561
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ได้เข้าประชุมปิดการตรวจสอบ กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำหรับการตรวจสอบภายในการดำเนินงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561