พิธีลงนามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก
14 ตุลาคม 2554
นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล  ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  (กปพ.)  
ร่วมลงนามในสัญญาว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก  ร่วมกับ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย  จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
กรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)  และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ไทยพาณิชย์  จำกัด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินของกองทุนฯ ที่ได้รับ
จากการกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าของกระทรวงการคลัง  ณ  ห้องแถลงข่าว  กระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554