การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2561
20 กันยายน 2561
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณานโยบายและกรอบการลงทุนปี 2562 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 การตรวจสอบภายใน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกองทุน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง