การประชุมเปิดตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 ตุลาคม 2561
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานในการชี้แจงแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งมีประธานคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (คณะทำงานฯ) ผู้แทนคณะทำงานฯ ผู้แทนคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เข้าร่วมการประชุมและที่ประชุมรับทราบแผนการตรวจระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 แผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศก่อนการเข้าตรวจสอบ