การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2561
30 พฤศจิกายน 2561
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สินสำหรับบริหารจัดการเงินลงทุนในปี 2563 – 2565 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ