ผอ.สบน. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคาร HSBC ประเทศไทย
29 พฤศจิกายน 2554
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้การต้อนรับ มร.แมตทิว ล็อบเนอร์และคณะผู้บริหารธนาคาร HSBC
ประเทศไทย พร้อมร่วมภ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.)
 ณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554