การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2564
4 ตุลาคม 2564
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายนายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาปรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (ปี 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทบทวนคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การแก้ไขปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์