การประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ครั้งที่ 1/2561
3 เมษายน 2561
นายประภาศ คงเอียด ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นฝ่ายเลขานุการฯ โดยมีนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 401 สบน. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561