โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง FinTech and Blockchain
11 มิถุนายน 2561
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง FinTech and Blockchain เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อาคารทิปโก้ ชั้น 32 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้  FinTech, Digital Payment, Consumer Lending, P2P Lending, CrownFunds, Retail Investment, Payment Backend, Insurance Technology